Leveransbeskrivning

Utgåva: 2020.08

25-100m² Klimatskal

Version 2020.08
Husverket AB
5590003-4426
Mårbackagatan 11, 123 43 Farsta
info@husverket.se
www.husverket.se

Leveransbeskrivning

Utgåva: 2020.08

Leveransinformation

Leveransbestämmelser

Efter tecknat avtal väljer ni själva om huset skall byggas parallellt med kommunprocessen eller efter att startbesked har erhållits. Produktionstiden för ett hus är mellan 10–20 veckor från produktionsorder.

Huset levereras normalt på en till tre dagar efter att huset lämnar fabriken, oavsett vart i landet huset ska levereras. Huset har plastfilm som transportskydd, detta tas bort före montering.

Framkomlighet

Beställaren svarar alltid för att framkomlig bilväg finns tillgänglig fram till husgrunden. Vägen ska vara körbar för mobilkran och extra bred (4,5 m) lastbil utan tvångsstyrd bakaxel och släp (24 m) eller en trailer och 12 tons axeltryck.

Lyftkran & transport ingår

Kund ombesörjer plats om 9×10 m anvisad för lyftkran om tillvalsbeställning uteblir. Leverantören svarar för kostnader avseende ett standardlyft med lyftkran (50–55 ton) för att lossa Huset på Byggplatsen för hus under 30 kvm till ett värde på 10 000 kr inklusive moms och för hus över 30 kvm till ett värde på 15 000kr. Lyftkranskontroll ingår i priset. I det fall att byggplatsen är svåråtkomlig, att kranföretaget bedömer att en större lyftkran krävs, en omlastning måste ske eller vid hinder som kräver särskilt tillstånd kan ytterligare kostnader tillkomma.

Huset är försäkrat genom Husverket från att huset lämnar fabriken till att huset lyfts på den förberedda grunden.

Transport av hus ingår alltid från fabrik till Stockholm alternativt Karlshamn. Ytterligare transportkostnader till leveransadress kan tillkomma beroende på vilken kommun som huset ska levereras till. Kostnader som uppstår pga. att åtgärder enligt ovan inte utförts faktureras extra, se allmänna villkor för mer detaljerad information.

Städning & sophantering

I alla våra hus ingår grovstädning. Finstädning kommer behövas efter slutleverans. Sophantering ombesörjes av kund och kan erbjudas mot tillägg.

Betalning

Betalningsplan

Vi har alltid en fast betalningsplan med fyra olika betalningstillfällen.

Handpenning: – 25 000 kr om huset har en yta under 40 kvm och 40 000kr om husets yta är större än 40 kvm senast 10 dagar efter avtalsskrivning.
Starbesked – 50% av köpeskilling erläggs vid startbesked från kommunen innan produktionsstart sker.
Leverans – 45% av köpeskilling erläggs senast den dagen huset transporteras till tomtgräns innan lyft av modul/moduler sker på grund.
Slutmontering – 5% av köpeskillingen erläggs efter utförd slutmontering, före tillträde.

Finansiering

Vi kan erbjuda hjälp med finansiering utan handpenning genom våra samarbetspartners. Du kan låna upp till 400 000 kr utan säkerhet per person. Vi har även möjlighet att hjälpa till med ett brygglån för dig som behöver ett lån under tiden huset produceras. Lånet kan sägas upp när du vill. Vi rekommenderar alltid att man i första hand vänder sig till sitt lokala bankkontor. För mer information kan du kontakta din säljare.

Försäljningsvillkor

Som utgångsstandard i klimatskal utförande gäller standardritning och denna leveransbeskrivning. Alla typer av möbler, kök, innerväggar, badrum ingår inte i leveransen om inget annat anges i köpeavtalet.
Avtalat pris gäller om produktion påbörjas inom 6 månader från köpeavtalets undertecknande. Påbörjas produktion efter denna tid kan prisjustering behövas göras enligt ny prislista, dock max 3,95% av köpeskillingen. Vid större påverkan har köpare och leverantör rätt att frånträda avtalet.

Garantier/Trygghet

Garanti

Vid köp av klimatskal innehar samtliga hus 2 års garanti för huskropp.

Slutkontroll

Vid leverans och montering skall intyg signeras på mottaget och accepterad entreprenad. Byggherren tar därefter fullt ansvar för huset.

Försäkringar

Ansvarsförsäkring ingår fram till leverans av hus och överlämning.

Ansökningshandlingar

Kommunhantering

Vi besitter stor erfarenhet vid kontakt med kommuner och myndigheter. För att säkerställa att allt går smidigt till och för att underlätta processen avseende bygglov/bygganmälan hanterar vi gärna all kommunikation med kommunen och eventuella myndigheter. Detta är en tilläggskostnad vid köp av enbart hus men ingår i vårt entreprenads paket. Om ett entreprenadspaket inte tecknas tillkommer kostnad om 22 495 kr.

Ritningar

Vissa hus kan behöva modifieras och/eller kompletteras för att klara energikrav beroende på utförande och geografisk placering. Det kan exempelvis krävas tilläggsisolering, annan typ av grundval, uppvärmningssystem etc. Det kan även krävas en ny energiberäkning beroende på vart huset skall byggas samt nyttjandet. Energiberäkning krävs ej för hus avsedd att ha en lägre energianvändning än 25% av en helårsförbrukning.

Vi hjälper er gärna mot tillägg enligt ovan med huvudritning, bygglovsritningar samt teknisk beskrivning för bygganmälan/bygglov. När startbesked mottages producerar vi tillverkningsritningar och detaljerade konstruktionshandlingar.

Vid uppförande av markarbeten och grund av byggherren tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått och mått för tekniska detaljer. Tänk på att grunden skall dimensioneras för orten gällande bestämmelser innan grundläggning (projektering ingår normalt från grundmaterialsleverantör). Projektering och ritningar för markplanering ingår ej.

Ritningar/handlingar som ingår
vid köp av kommunhantering & hus (Gäller endast kataloghus)

(beroende av krav från kommun)

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Badrumsritning
 • Köksritning
 • Sektionsritningar
 • Detaljritningar
 • Installationsritning
 • Ventilationsritning
 • EL-ritning
 • Grundritning för normala markförhållanden
 • Situationsplan
 • Energiberäkning (Gäller ej anpassade projekt)
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Brandskyddsutlåtande konstruktion
 • Konstruktionsdokument EKS 10 (Gäller ej anpassade projekt)
 • Luftflödesprotokoll
 • Material & kulörbeskrivning
 • Grundbeskrivning
 • Snölastberäkning (Gäller ej anpassade projekt)
 • Kontrollplansmall

Ritningar/handlingar som inte ingår

 • Geoteknisk undersökning/Permabilitetstest (Kan krävas vid krav från kommun eller om markens hållfastighet inte är tillräcklig)
 • Täthetsprovning (Finns som tillval)
 • Brandskyddsutlåtande för placering av hus (Finns som tillval)
 • Avloppsansökan (Finns som tillval)
 • Strandskyddsansökan (Finns som tillval)
 • Marklov (Finns som tillval)
 • Nyanmälan El anslutning & VVS anslutning (Hanteras av byggherre)

Övrigt

Uppritning av beställarens egna för specialanpassade hus faktureras med 990 kr/tim. Om Kunden efter till kommunen inskickad Anmälan/Ansökan önskar ändringar i denna förbehåller sig Leverantören rätt att debitera en timkostnad om 1000 kr/h (inkl. moms) för tillkommande arbete.

Standard & konstruktion

Alla våra hus i klimatskalsutförandet levereras helt färdigställt utvändigt. Huset kommer i en eller flera moduler beroende på husstorlek och modell som valts.

Utvändig målning

Alla hus kommer färdigmålade med en ekologisk vattenresistent vit akrylatfärg. Utvändiga paneler är grundmålade en gång och överstrukna två omgångar. Valfri färgkod finns som tillval i både akrylatfärg & slam/linoljebaserad färg.

Olika typer av klimat kan ge upphov till påväxt på trä och träbaserade material. Detsamma gäller för andra typer av material, framförallt i kombination med nedsmutsning. Detta kan ske på husets utvändiga delar och i uteluftsventilerade utrymmen. Att avlägsna påväxten ingår i husets normala underhåll. Husverket förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och leveransutförande.

Takbeklädnad

Falsat plåttak ingår för modeller med 5 graders taklutning eller större. Modeller med två graders taklutning ingår papptak/bitumen. Som tillval finns även ytbehandlade betongtakpannor, detta funkar för hus med större taklutning än 14 grader.

Takavvattning

Hängrännor och stuprör i plåt.

Tak

Takplåt

Regel 18x120mm cc=300mm

Regel 28x45mm cc=600mm

Luftspalt / Membran Fortex Super

Takstolsregel C24 45x195mm cc=600mm

Knauf ECOSE® mineralullsisolering 195mm

Plastfilm / Ångspärr 0,2mm

Regel 18x45mm

Takdimensionering/snölaster

Husens bärande delar är dimensionerade för snözon 2,5 kN/m2. Hus för snözon 3–5,5 kan
erbjudas mot pristillägg.

Plåt

Vindskiveplåt, takfotsplåt, fönsterbleck, överbleck i vit, svart och grå ingår.

Yttervägg

Panel (Stående eller liggande) 18mm

Horisontell regel 28x45mm cc=600mm

Vertikal regel 28x45mm, c=600mm

Luftspalt Vindskyddsduk

Träregel C24, 45x145mm ink, cc=600mm

Knauf ECOSE® mineralullsisolering 145mm

Plastfilm/Ångspärr 0,2mm

OSB skiva 6mm

Horisontell regel C24 45x45mm, cc=600mm

Fönster & Dörrar

PVC 3-glas fönster UV-1 med Isolerglas. Vid modeller med större panoramafönster ingår härdat isolerglas. Vid val av planlösning med bastu ingår träfönster i utrymmet. Safco Vit kvalitetsytterdörr ingår som standard. Trä- eller aluminiumfönster kan tillhandahållas på förfrågan.

Golvbjälklag

Cembrit Extreme windstopper 4,5mm

Trästomme C24 45x195mm cc=600mm (cc=300 i badrum)

Knauf ECOSE® mineralullsisolering 195mm

Ventilation

Köparen ansvarar för håltagning och installation av friskluftsventiler. Under byggtiden rekommenderar vi att sätta fönster/partier på mikroventileringsläge.

Entreprenadtjänster vid köp av klimatskal

Markarbete

Arbetets utförande bedöms alltid av entreprenören och utförs enligt nedan men kan förändras beroende på markförutsättningar.

Jordschakt för hus till 300 mm under grundsula och grundmur ingår. Material för packning: Alternativ 1: 16/32, 0/32, 0/8, 0/16. Alternativ 2: 0/32, 0/8, 0/16. Krävs mer uppackning av material för säker ställa markens stabilitet tillkommer detta extra. Schakt och återfyllning av max 30 m ledningsgrav inklusive pem-rör, elkabel med skyddsrör, avloppsrör i schakt ingår. Värmeslinga i pem-rör ingår 30 m. Ev. extra grävning eller uppfyllnad mot extrabeställning. Schaktdjup styrs av fall till befintligt avlopp och bedöms av markentreprenör. Återfyllning och grovplanering med befintliga massor. Överblivna schaktmassor kvarlämnas. Sprängning och pålning samt kostnader till följd härav liksom trädfällning ingår ej i åtagandet. Grov återställning av markarbeten. Ingen återställning av asfalt, marketen eller dylikt. Reservation för: berg och stora stenar, grundvattennivån i marken, sankmark, gammal sjöbotten, trädrötter eller andra hinder i marken, håltagning i grund/källarvåning, arbeten som ej är fackmannamässigt utfört. Vid inkoppling på anvisad servis förutsätts att befintlig servis är av sådan standard och kvalitet att inkoppling är möjlig. Vid inkoppling på keramik rör och andra typer av avloppsledningar förutom plaströr kan extra kostnader tillkomma.

Husgrund

Husgrund rekommenderas av säljare och/eller markentreprenör efter kontroll av de förutsättningar som finns på tomten. Detta kan förändras efter arbetets start vid oförutsedda förhållanden. Exakta riktlinjer kan ges vid en geoteknisk undersökning.

Möjliga husgrunder i vårt entreprenadpaket:

 • Isolergrund 70 cm djup med 200 isolering & grundfläkt
 • Hybridgrund 40 cm djup med 300 isolering
 • Plintgrund (Funkar vid bergunderlag. Vid byggnation i norra Sverige krävs tilläggsisolering i bjälklag alternativt hybrid eller isolergrund)
 • Blockgrund på bädd (Vid byggnation i norra Sverige krävs tilläggsisolering i bjälklag alternativt hybrid eller isolergrund)

Övrigt

 • Ingår alltid vid köp av entreprenadpaket från Husverket:
 • Hantering av bygglov
 • Kommunikation med sakkunniga för att få god känning i myndighetskrav
 • Byggstartsmöte
 • Ansvarsförsäkring

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna leveransbeskrivning.